• YLEISTURVA - TOIMIVAMPI SOSIAALITURVA

  Sosialidemokraatteja kiitetään siitä, että he ovat saaneet aikaan paljon sosiaalipoliittisia parannuksia. Samalla väitetään, että sosialidemokratian aika on ohi ja se on tehnyt tehtävänsä. Kyseessä on tietysti poliittinen kamppailu, jossa etuoikeutetussa asemassa olevat ajavat etujaan uudella retoriikalla. Talouseliitti on jopa väittänyt, ettei Suomella ole varaa nykyiseen hyvinvointivaltioon. Heidän väitteensä on siis se, että heikommassa asemassa olevat ja keskiluokka saavat liikaa sosiaaliturvaetuuksia ja täten hidastavat eliitin mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun.

  Nykyinen sosiaaliturvamme ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla muuttuneessa yhteiskunnassamme. Näistä lähtökohdista SDP hyväksyi linjaukset sosiaaliturvan uudistamiseksi. SDP:n malli on nimetty yleisturva -malliksi. Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, joka yhtenäistää nykyisen pirstaleisen etuusjärjestelmän yhdeksi kokonaisuudeksi.

  Väestön hyvinvointia ei voida mitata vain keskiarvoluvuin vaan myös hyvinvoinnin jakaantumista on mitattava ja seurattava. Sosialidemokraattisessa ajattelussa väestön hyvinvointi on sitä parempi, mitä korkeampi on työllisyysaste ja mitä pienemmät ovat erot väestöryhmien elinajanodotteessa, sairastavuudessa ja toimeentulossa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää huonommassa asemassa olevien väestöryhmien elinolosuhteiden parantamista monin eri keinoin. Tavoitteena tulee olla myös viimesijaisen toimeentuloturvan tarpeen väheneminen, asunnottomuuden poistaminen sekä lastensuojelun ja päihdehuollon tarpeen väheneminen. Parempi perusturva toteutuu, jos näissä tavoitteissa edistytään. -Lue kansliapäällikkö Kari Välimäen koko artikkeli painamalla vasemmalla palkista ”Yleisturva – toimivampi sosiaaliturva”.

 • SANNA JA OSAAVA SUOMI

  Sanna Marin nousi hyvin nopeasti ihanteeksi kaikkialla maailmassa. Hänen viitoittamallaan tiellä on hyvä vaikuttaa. Hänen Osallistava ja osaava Suomi -hallitus ansaitsee kaikkien meidän tuen.

  Marin lupaa hallitusohjelmassaan uudistaa politiikkaa. ”Haluamme uudistaa poliittista kulttuuria ja päätöksentekoa. Yhteiskunnan uudistaminen ja tasa-arvon lisääminen on mahdollista vain vahvistamalla ihmisten luottamusta demokraattisen järjestelmämme toimintakykyyn.

  Yksi lupaus on sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. ”Vanheneva väestö on huolissaan palveluista, niiden laadusta ja toimeentulosta. Nuoret ovat huolissaan elämän edellytyksistä maapallolla ilmastonmuutoksen keskellä, mutta myös omista koulutus- ja työmahdollisuuksistaan yhä epävarmempien työmarkkinoiden maailmassa. Haluamme rakentaa lapsiystävällistä Suomea, jossa on hyvä käydä kouluta, tehdä työtä ja perustaa perhe. Haluamme varmistaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus opiskella, osallistua ja toteuttaa unelmiaan. Samalla haluamme taata kaikille arvokkaan vanhuuden, jossa kukaan ei jää yksin.”

 • MINULLA ON UNELMA

  Yhtenä ensimmäisistä liberaaleista Martin Luther King ymmärsi, että väestön yhden osa tilanteen kohottaminen pysyvästi ei ole mahdollista. Parannusten on kohdistuttava kaikkiin. Tämä ilmeni myös kansalaisoikeusliikkeen terminologiassa. Se ei supistunut ”ihmisoikeuksiin”, vaan se vaati ”ihmisarvon” toteuttamista, minkä ehtona oli kaikkien täysimittaisten ”kansalaisoikeuksien” toteuttamista. Juuri vaatimus kansalaisoikeuksista oli hallitsevalle luokalle vaarallisinta vahvistuneessa kansalaisoikeusliikkeessä 1960-luvun puolivälin jälkeen. Kingin murha huhtikuun 4 päivänä vuonna 1968 sattui sopivaan aikaan.

  Martin Luther King jr. oli baptistipappi, papin poika. Mustaihoiset olivat jaksaneet vuosisataisen taakkaansa uskonnon voimalla. Kirkoissa he kokoontuivat päivittäin ja kirkoista he hakivat apua. Missään muualla sitä ei ollut saatavilla. Kingin koko toiminta pohjautui uskonnolliseen ajatteluun:
  ”Päämääränä on sovitus, päämääränä on lunastus, päämäärä on Rakastetun yhteisön luominen.”
  Pääset lukemaan kirja-arvioni palkista "Minulla on unelma".