23. joulu, 2018

SADAN AKATEEMIKON JULISTUS ILMASTON PUOLESTA

JULISTUS KANSAINVÄLISTÄ VÄKIVALLATTOMASTA VASTARINNASTA MAAILMAN HALLITUSTEN EKOKRIISIN RIKOLLISTA LAIMINLYÖNTIÄ VASTAAN

Extinction Rebellon -julkilausuma. Raakakäännös: Tere Vaden.

Vallanpitäjiltä aika loppuu. YK ja maailman tiedeyhteisö esittivät 30 vuotta sitten kristallinkirkkaasti, että ihmiskunta kulkee kohti katastrofia, jos hiilipäästöjä ei vähennetä rajusti. Kolmessa vuosikymmenessä päästöt ovat nousseet 60 prosenttia ja nousevat yhä. Tämä on täydellinen epäonnistuminen, historian suurin.

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuva talous on jo pitkään aiheuttanut kärsimyksiä haavoittuville yhteisöille ja nyt koko ihmiskuntaa uhkaa lähivuosikymmenten aikana sivilisaatioiden romahdus, miljardien ihmisten kuolema, miljoonien lajien sukupuutto, mahdollisesti myös oman lajimme sukupuutto – kaikki menetettynä, ikuisesti.

Samaan aikaan kun kohtaamme mahdollisen sukupuuton, meidän pitää vastata myös käynnissä olevaan ilmastojoukkomurhaan. Jo nyt ilmastonmuutos ja ympäristökysymyksiin liittyvä rasismi tappavat satoja tuhansia haavoittuvaisten yhteisöjen jäseniä sodissa, hurrikaaneissa, nälänhädissä, pakolaiskriiseissä ja lämpöaalloissa. Lajeja kuolee yhtä nopeasti kuin 65 miljoonaa vuotta sitten, kun asteroidi osui maahan ja hävitti dinosaurukset ja 75 prosenttia kaikesta elämästä.

Meidän on otettava valta

Pidämme hallituksia vastuullisina.  Pahimman onnettomuuden välttäminen on yhä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. On luotava maailma, joka on rauhallisempi ja kauniimpi; välttämättömät muutokset synnyttävät myös työpaikkoja. On hätätilanne – toimilla on kiire. Ei ole suurempaa rikosta, kuin olla vastaamatta suuren mittakaavan ekologiseen kriisiin. Mobilisaation on tapahduttava sota-aikojen nopeudella. Jotta turvallinen ilmasto voidaan palauttaa, meidän on välittömästi tehtävä oikeudenmukainen siirtymä nollapäästöihin ja hiilidioksidin poistoon ilmakehästä.

Tavanomaiset ilmastoliikkeet edellyttävät kohteliaasti asteittaisia poliittisia muutoksia. On aika havaita, että tällainen lähestymistapa on epäonnistunut. Meidän on otettava valta omiin käsiimme. Vain laajamittainen globaali kansalaisten vastarinta voi saada aikaan muutokset, joita eloonjääntiin tarvitaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus ja velvollisuus taistella ihmiskunnan ja elämän puolesta. On aika kertoa totuus ja toimia totuuden mukaisesti.

Siksi julistamme kansainvälisen vastarinnan sukupuuttoa vastaan huhtikuun 15. päivä 2019.

Tavoitteet ja vaatimukset

Tavoitteemme on herättää yhteiskunnat kohtaamaan ennennäkemätön uhka olemassaololle, luoda vankka tuki ilmastotoimien hätämobilisaatiolle ja aloittaa mobilisaatio mahdollisimman pian. Aiomme asettaa kaikkialla maailmassa ihmisten mielessä etusijalle kysymyksen: Miksi sallimme hallitustemme saattaa meidät ennenaikaiseen hautaan? Haluammeko elää vai emme? Jos emme reagoi, olemmeko elämän arvoisia?

Kaikki ryhmät ja verkostot, jotka liittyvät vastarintaan, esittävät kolme vaatimusta asuinvaltioidensa hallituksille: 1. Hallitus kertoo totuuden tilanteen vakavuudesta, peruuttaa kaikki toimet, jotka eivät vastaa tilanteen vaatimuksia ja työskentelee yhdessä tiedotusvälineiden kanssa välittääkseen viestin muutoksen kiireellisyydestä ja yksilöiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksista. 2. Kaikkien päästölähteiden kasvihuonekaasupäästöt vähennetään nollaan vuoteen 2025 mennessä ja ilmakehään kertynyt ylimääräinen kasvihuonekaasumäärä poistetaan.

Keinona on massiivinen liikekannallepano ja Toisen maailmansodan mittakaavaa vastaavaa oikeudenmukainen siirtymä. Yhteiskunnan uusina päämäärinä ovat turvallisemman, viileämmän ilmaston palauttaminen ja kaikkien, erityisesti haavoittuvaisimpien, ihmisten ja lajien maksimaalinen suojelu. 3. Osallistavaan demokratiaan* perustuvia vankkoja alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä edustustoja perustetaan selvittämään, miten yllä mainitut kaksi tavoitetta saavutetaan kunkin edustuston olosuhteissa, asettaen etusijalle ekologisista kriiseistä eniten kärsivien ihmisten tarpeet ja Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta noudattaen. Kaikki osallistuvat ryhmät ja verkostot sitoutuvat näihin kolmeen tavoitteeseen ja voivat lisätä tarkempia kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin olosuhteisiin liittyviä vaatimuksia.

Suunnitelma Kaikki Kansainväliseen sukupuuton vastaiseen vastarintaan liittyvät ryhmät ja verkostot sitoutuvat kahteen perusasiaan: 1. Väkivallattomuus sekä sisäisessä että julkisessa toiminnassa. Vastustajien kunnioitus, jotta voitetaan puolellemme menestykseen tarvittavia monia kannattajia. Järjestäytyminen avoimella ja demokraattisella tavalla, ottaen huomioon erilaisten osallistujien oikeus tulla kohdelluksi kunnioituksella. 2. Koordinoimme pyrkimyksemme niin, että toimimme yhtä aikaa yhdessä yhteisten tavoitteiden (ks. yllä) saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa joukkomittaista väkivallatonta vastarintaa maidemme pääkaupungeissa.

Vastarinnan päivä on 15. huhtikuuta 2019. Jos emme silloin saavuta tavoitteitamme, järjestämme laajemman vastarintapäivän myöhemmin.

Desentralisaatio ja moninaisuus

Näiden ratkaisevien seikkojen lisäksi kannatamme lämpimästi kansallista ja alueellista itsemääräämisoikeutta, joka ilmaisee kaunista moninaisuutta kulttuureissamme – taiteissa, uskonnoissa, politiikassa. Rohkaisemme vastarintaan osallistuvia liikkeitä verkostoitumaan keskenään, jotta opimme parhaita toimintatapoja toisiltamme ja kasvatamme yhdessä vaikuttavuuttamme ja voimme iloita osallistumisesta kohtalon meille osoittamaan valtaisaan tehtävään. Me vapaissa ja voimakkaissa yhteiskunnissa asuvat toimimme yhdessä heidän kanssaan, jotka eivät voi osallistua, ja käytämme asemaamme tukeaksemme haavoittuvia yhteisöjä ympäri maailmaa taistelussa eloonjäännistä.

Uudistava [regenerative] kulttuuri

Välttämättömät muutokset johtavat kauniimpaan planeettaan ja parempaan henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Meidän kaikkien elämä muuttuu – joko päätämme säilyttää hyvät osat ja luovumme osista, jotka eivät meitä auta, tai yhteiskunta romahtaa tavalla, joka tuhoaa rakastamamme asiat.

Suosittelemme voimakkaasti, että vastarinnan organisoijat perustavat uudistavan kulttuurin työryhmän, jonka tehtävä on huolehtia ryhmän emotionaalisista, mielenterveydellisistä ja kulttuurillisista tarpeista. Tunnistamme, että tänä romahdusten ja vaarojen aikana, yhteisöllinen tuki ja kumppanuus ovat äärimmäisen tärkeitä. Tällä ratkaisevimmalla hetkellä meillä on tilaisuus sankaruuteen. Meillä on mahdollisuus taistella koko ihmiskunnan ja maapallon elämän puolesta. Hävittävänä on kaikki ja voitettavana uusi maailma.  Tarkempiin yksityiskohtiin voi tutustua organisaatiodokumenteissamme ja periaatteet ja arvot-dokumentissa. 

*Yksi esimerkki on arvonta. Edustajat valitaan arpomalla, niin että he edustavat yhteiskunnan tavallisia jäseniä, eikä heihin voida vaikuttaa demokratianvastaisin keinoin kuten vaaleissa.

Lisäinformaatiota, yhteydenotot ja tiedot kansainvälisistä audiokonferensseista: XR-International@protonmail.com

Tämä on kansainvälisen julistuksen pääsisältö, johon voi tulla vähäisiä muutoksia.

Extinction Rebellon on kansainvälinen yhteiskunnallinen liike, jonka tavoitteena on johtaa radikaaleja muutoksia väkivallattomasti, jotta lajien sukupuutto ja ilmastonmuutos voidaan välttää. Liike perustettiin vuonna 2018, jolloin noin sata akateemikkoa allekirjoitti toimintakutsun. Suuri joukko liikkeen aktivisteista on luvannut mennä vaikka vankilaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

4. marras, 2018

SUKUPUOLEN HUOMIOIMINEN VAHVISTAA HYVINVOINTIA

Miessakit ry:n toiminta perustuu mieserityiseen osaamiseen. Usein meiltä kysytäänkin, mitä se sellainen osaaminen on, ja mitä mieserityisyys ja mieserityinen työote tarkoittavat? Yksinkertaisesti sanottuna kyse on siitä, että toimintamme on kohdennettu miehille ja siinä huomioidaan miesten tarpeet.

Mieserityisyyden voi jakaa ulkoiseen ja sisäiseen elementtiin. Mieserityinen työote on helpointa ymmärtää ulkoisesta elementistä käsin. Toimintamme on kohdennettu miehille ja kaikki toimijat ovat miehiä. Selvitämme ja otamme huomioon, millaisia haasteita miehet tyypillisesti yhteiskunnassa kohtaavat, mutta myös mistä asioista miehet tyypillisesti saavat hyvinvointiaan ylläpitäviä voimavaroja. Selvitämme ja huomioimme myös sen, mitä sukupuoleen perustuvia tai siitä johtuvia erityispiirteitä kunkin toimintamuotomme kehykseen tyypillisesti liittyy.

Mieserityisyyden sisäinen elementti on haasteellisempi tutkia ja ymmärtää. Helpoiten se avautuu toimintaamme osallistuneiden usein esittämästä toteamuksesta: ”Se on vaan jotenkin erilaista, kun asioista keskustelee miespuolisen auttajan kanssa tai miesryhmässä”. Enempää ei välttämättä tarvitse mieserityisyyden sisäisestä elementistä ymmärtääkään, koska tämän keskeisen kokemuksen huomioiminen on johtanut miehiä kiinnostavan ja auttavan toiminnan kehittymiseen hyvin tuloksin.

Sisäiseen elementtiin syvemmin paneutumisesta on kuitenkin hyötyä. Miesten ja naisten kokemistapojen samanlaisuutta ja erilaisuutta tutkimalla löydetään selityksiä sukupuolen vaikutuksista muun muassa ihmisen psykologiaan, yhteisöjen hyvinvointiin ja yhteiskuntien rakentumiseen eri aikoina. Kasvavan ymmärryksen myötä voidaan ennakoida muutosten vaikutuksia ja luoda siten rakenteita muutosoireilun kohtaamiseksi oikea-aikaisesti.

Sukupuolierityisyyden rinnalla käytetään joissakin yhteyksissä termiä sukupuolisensitiivisyys. Termejä yhdistääkin yleisajatus sukupuolen merkityksen huomioimisesta. Sukupuolisensitiivisyys pitäytyy kuitenkin pääosin ihmisten itsensä sukupuoliin liittämien käsitysten ja stereotypioiden huomioimisessa. Sukupuolierityisyys on sen sijaan sukupuolen merkityksen kokonaisvaltaisempaa tutkimista ja ymmärtämistä, jossa huomioidaan myös ne tekijät, joihin ihmisellä ei ole valtaa.

Monesti auttamistyössä tuodaan esille myös sitä, että teema (esimerkiksi erokriisi) on merkittävämpi huomioida kuin sukupuoli. Että miehissä ja naisissa, ja heidän kokemistavoissaan on merkittävästi enemmän samankaltaisuuksia kuin ominaispiirteitä. Ajatellaan, ettei sukupuolta tulisi korostaa, vaan sitä, että kyse on ihmisten auttamisesta. Tällaisesta kilpailusta ei auttamistyössä kuitenkaan tarvitse olla kyse. Nykyaikaisessa, kokonaisvaltaisessa auttamistyössä huomioidaan sekä yleisinhimilliset että sukupuolierityiset tekijät ensisijaistamatta tai poisjättämättä kumpaakaan. Näin tuen tarvitsijat saavat parhaan mahdollisen avun ja hakeutuvat myös kattavammin avun piiriin.

Kaikessa kiistaisuudessaan kiistatonta on se, että sukupuolella on merkitystä. Sukupuoli on asia, jota ihmiset eivät ole keksineet, ja jonka olemassaoloon ei meillä siksi ole valtaa. Sen sijaan me olemme omin voimin luokitelleet muun muassa feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä ihmisessä. Siksi niitä me voimme loputtomasti arvottaa ja muuttaa. Mieserityisessä työotteessa ei mieheyttä rajoiteta sillä, kuinka paljon ihmisten luokittelemia maskuliinisia tai feminiinisiä piirteitä miehessä on.  Kaikki miehet ovat miehiä. Kaikille miehille yhteistä on se, että he ovat miehiä. Tämä yhdistää riittävästi heidän kokemistapojaan sekä biologisista, psykologisista että sosiokulttuurisista näkökulmista.

Käytännön työstä saadut tulokset osoittavat, että iso osa miehistä hyötyy itselle räätälöidystä, mieserityisyyteen perustuvasta työskentelystä hyvinvointinsa pitimiksi ja vahvistamiseksi. Näin huolehditaan heistä arvokkaana osana miesten ja naisten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin ylläpitäjistöä. Välttääksemme sukupuolten välisen negatiivisen vastakkainasettelun ja vahvistaaksemme yhteistä hyvää, kumppanuuskulttuurin tulee läpileikata kattavasti kaikkea ihmisten hyvinvointiin vaikuttavaa toimintaa. Eli kaikkea toimintaa. (10.10.2018)

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
Miessakit ry

15. syys, 2018

SUOMEEN ON LUOTU ROSKAJOUKKO

Fasismin nousu Saksassa on mielenkiintoinen aihe perehtyä. On säännönmukaisuutta siinä, miten eri kansankerrokset, ideologiset suuntaukset ja tuloryhmät suhtautuvat poliittisen ilmaston kylmenemiseen. Valtaosa havahtui tapahtuneisiin tosiasioihin liian myöhään.

Saksassa ensimmäisenä ruvettiin eliminoimaan kehitysvammaisia lapsia. Sosiaalityöntekijät ja sairaanhoitajat noutivat heidät ”hoitoon”. Sille reissulle lapsirukat jäivät. Ne harvat lasten vanhemmat, jotka kysyivät lastensa perään, hävisivät myös. Poliittisen ilmaston kylmenemisen rinnalla tihentyivät ”tieteelliset tutkimukset” huonoista roduista ja ihmisryhmistä (juopot, prostituoidut) ja toisaalta geneettisesti paremmista kansoista (suomalaiset olivat mongolien sukulaiskansa siihen saakka, kun Suomi yhtyi sotaan Saksan rinnalla).

Mutta jo tätä ennen, 1920-luvulla, fasistien ja kylmän oikeiston paineissa, heikennettiin sosiaaliturvaa. Erityisesti työttömien asema tehtiin yhä tukalammaksi. Sosialidemokraatit puolustivat hallituksessa kaikin keinoin näitä heikennyksiä. Mutta he eivät voineet mitään. Vuonna 1929 sosialidemokraatit irtautuivat Saksan hallituksesta vastalauseena maan epäsolidaarista politiikkaa kohtaan. Myöhemmin he ymmärsivät irtaantuneensa liian myöhään. Heidän ei olisi pitänyt istua hallituksessa, vaan olla mobilisoimassa valtavia lakkoja oikeistoa vastaan. Fasistien tultua valtaan, se oli mahdotonta.

On karmivaa verrata kotimaassa tällä hetkellä tapahtuvaa prosessia natsi-Saksaan. Mutta ryhdyin perehtymään natsi-Saksan historiaan siinä vaiheessa, kun Suomessa säädettiin nykyiset prostituutiota koskevat lait. Ne eivät ole vähentäneet prostituutiota, mutta lait pakotti prostituoidut (keskiluokan silmistä) piiloon, turvattomuuteen. Ihmisten luokitteleminen tarpeettomiin aloitetaan aina niistä ryhmistä, joita puolustamaan kyseisen ryhmän ulkopuoliset eivät nouse.

Toimeentulotuen näivettäminen niin pieneksi, että se ei riitä välttämättömään ja ihmisten ajaminen ruokajonoihin merkitsee asennetasolla, ihmisten mielissä, köyhien ihmisten näkemisen roskajoukkona. Jo vuosituhannen vaihteessa ruokajonoissa oli kahdenkymmenen asteen pakkasessa lapsia kesäkengissä. Kukaan ei säälinyt; ei säälitty, koska näkyyn tottuneiden katsojien psykologia toimii niin. Mutta jotta huonoa omatuntoa ei tulisi, palelevat lapset pitää ymmärtää toisenlaisina, huonoina. Natsiupseerit ottivat vauvoja jaloista kiinni ja viskasivat pään kiveen. Sen jälkeen upseeri meni kotiin halimaan lapsiaan. Vähempiarvoisen pahoinpitelystä ei tule huonoa omatuntoa.

Samalla psykogialla Sipilän hallitus on tehnyt työttömistä rikollisia. Ensin prostituoidut, sitten ruokaa jonottavat ja nyt työttömät. Tosiasiassa yksikään Sipilän hallituksen ministeri ei kuvittele, että aktiivimalli loisi maahan lisää työpaikkoja. Hallituksessa ei liene myöskään yhtään fasistia, joka tietoisesti nöyryyttäisi työttömien kansanosaa. Mitä ilmeisimmin hallituksen eräät ministerit toimivat lapsellisuuksissaan jostain saamiensa ohjeiden mukaan.

Mutta mitä muuta se on kuin yhden kansanosan nöyryyttämistä ja avoimesti pilkattavaksi asettamista, kun työtön pakotetaan tekemään kymmenittäin työhakemuksia työpaikkoihin, joita ei edes ole pantu haettavaksi. Mitä muuta se on kuin pienipalkkaisen työvoimavirkailijan kasvattamista halveksimaan asiakkaitaan, yhtä kansanosaamme, kun tämä pannaan rankaisemaan toista vähävaraista. Työttömiä puolustamaan ei löydy ihmisiä, koska työttömiä alitajuisesti jo varotaan, ehkä pian pelätään. Työttömyyttä pelätään. Pelätään kohtaloa joutua työttömäksi.

On perin nurinkurista, kun oikeisto ja sen rinnalla liberaali väestönosa suhtautuu myönteisesti eri puolilta maailmaa maahamme saapuneisiin ihmisiin, mutta samassa väestönosassa pystytään kasvattamaan kiukkua venäläisvähemmistöämme kohtaan. Tämä on ns. muukalaiskysymyksessämme olennaisin asia, eivät muslimit ja heidän perinteisesti pukeutuvat naisensa. Hijabit eivät ole mittari maamme oikeistolaistumiskehityksestä, vaan kasvava venäläisvastaisuus.

(Venäläisvastaisuuden kasvun prosessi on aivan oma kirjoituksensa aihe; on paljastavaa selvittää miten heidihautalat ja paavoarhinmäet ymmärtämättömyyttään valjastettiin psykokulttuurimme muuttamiseksi oikeistolaiskehitykselle myönteisiksi.)

Maamme oikeistolaistumisprosessin etenemisen selkeä kulminaatiopiste, sen vahvistumisen yksi taitekohta, on tieteen valjastaminen ”paljastamaan” venäläisvähemmistömme aivorakenteen epäluotettavaksi. Ei pidä kuvitella, että vastaavat tutkimukset jäävät tähän. Dekkaristit – kirjoittajat ja lukijat – pohtikoon koskevatko seuraavat aivotutkimukset köyhistä perheistä peruskouluun lähteviä lapsia, ruokajonottajia vai…

Keskiluokka ei ole milloinkaan reagoinut oikeistolaistumiskehitystä vastaan. Se kuvittelee, että ruokajonot ja työttömät eivät koske sitä. Kunhan prostituoidut ovat pois näkyvistä.

Psykokulttuurin sisällöstä ei eduskunnassa päätetä.

12. syys, 2018

KALLE KÖNKKÖLÄ – RADIKAALI

Kalle oli mielenkiintoisella tavalla samaan aikaan konservatiivi ja radikaali. Kalle kannatti länsimaista yhteiskuntajärjestystä ja hän toimi myös ensimmäisenä vaikeavammaisena puolueen puheenjohtajana. Olin todella pahoillani siitä tavasta, jolla vihreän liikkeen ns. vahvat voimat syrjäyttivät hänet politiikasta.

Kun Kalle perusti Kynnys ry:n, liityin heti sen jäseneksi. Kävin muutaman kerran alustamassa Kynnys ry:n tilaisuuksissa. Kerran aiheena oli sopeutumisvalmennus. Ennen alustusta Kalle sanoi, että vammaisten ei pidä sopeutua, vaan vammaisten pitää muuttaa yhteiskuntaa niin, että jokainen ihminen, oli hän vammainen tai vammaton, voi siinä toimia. ”Älä Jussi vaadi meitä sopeutumaan tai me heittelemme sinuun kananmunia”, hän sanoi. Kalle kävi vastavuoroisesti alustamassa Näkövammaisten liitossa ja Invalidiliitossa, kun olin siellä kuntoutuksen johtotehtävissä.

Kalle oli valmis neuvottelemaan tasavertaisuuden pohjalta. Hän opetti elämällään, että tasavertaisuuteen päästäkseen oli taisteltava. ”Rampa pantteri” ajoi pyörätuolilla Helsingistä Turkuun. Hän ei suostunut menemään rakennuksiin toisten nostamana. Hän vaati, että vammaisella pitää olla itsenäinen pääsy rakennuksiin. Kun Kalle nousi kansanedustajaksi, hän edellytti pääsevänsä itse edustajanpaikalleen. Niin myös järjestettiin.

Kallen ja hänen jo aiemmin edesmenneen Maija-vaimonsa ansiosta jokaisella vaikeavammaisella on tänään pääsy rakennuksiin.

Kalle osoitti, että radikalismi on uudistava voima.

27. elo, 2018

VAPAUTTA EI OLE ILMAN VASTUUTA

Mielestäni olisi joskus syytä pysähtyä syvällisemmin keskustelemaan esim. Ranskan Suuren vallankumouksen arvoista, joista vapaus on yksi merkittävä arvo, tasa-arvon ja solidaarisuuden ohella.

Aihetta vapauden olemuksesta on viimeksi syvällisemmin pohtinut kirjoituksessaan SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm (28.3.2018 Demokraatti). Eivät vahvat ja terveet niinkään tarvitse yhteiskunnan suojelusta vaan heikot ja sairaat. Se on tässä kovassa maailmassa päässyt monilta unohtumaan. Onneksi Suomessa on vielä perustuslaki, joka – ainakin toistaiseksi – antaa perusoikeuksien suojaa kansalaisille.

Merkittävä tamperelainen yliopiston opettaja ja sosialidemokratian filosofian ytimeen perehtynyt V.O. Veilahti pohdiskeli vapautta, tasa-arvoa ja solidaarisuutta yhdessä mentorinsa filosofian professori Urpo Harvan kanssa joskus tuntikausia 1960-70-luvuilla.

He olivat ajattelultaan täysin vastakkaisilta suunnilta. Veilahti sosialisti ja Harva puoluepoliittisesti sitoutumaton konservatiivi. Molempia yhdisti kiinnostus aikuiskasvatukseen, filosofiaan ja hyvinvointivaltioon.

Vapauden paradoksi

V.O. Veilahti ja Urpo Harva tulivat siihen johtopäätökseen: "Mitä enemmän vapautta, sitä vähemmän tasa-arvoa. Mitä enemmän tasa-arvoa sitä vähemmän vapautta". Pispalalaisen kansalliskirjailijan Lauri Viidan sanoin: "Väkevän vapaus on yksinvalta, heikko toivoo tasa-arvoisuutta."

Tämä on vapauden paradoksi. Suuren vapauden vallitessa voimakkaat käyttävät sitä hyväkseen ottaakseen toisilta vapautta pois. Seurauksena on vähemmistön valta ja silloin menee tasa-arvo. Tämä pitäisi muistaa, kun tarjotaan valinnanvapautta ratkaisuksi lähes kaikkiin ongelmiin. Sotesta lähtien. Väitän, että se on propagandaa suurelta osin.

Amerikkalainen senaattori Bernie Sanders sanoo: "Kukaan, joka työskentelee 40 tuntia viikossa ei saisi elää köyhyydessä." Näin vain tapahtuu jopa Pohjolan hyvinvointivaltioissakin kuten Suomessa. Kenen vapautta tämä on?

Mitä tarkoittaa siis "reilu alku" ja "mahdollisuuksien tasa-arvo", joita esimerkiksi porvaripuolueiden ohjelmissa meille tarjotaan? "Mahdollisuuksien tasa-arvo" on markkinaliberalistien toimesta liitetty ovelasti vapauteen. Voi hyvin kysyä: onko vapaus vain vahvojen vapautta?

Mikä ratkaisuksi vapauden ja tasa-arvon problematiikkaan?

Minusta tasa-arvo on yksiselitteisesti vain tasa-arvoa. Sitä joko on tai ei ole. V.O. Veilahti avasi vapauden ja tasa-arvon problematiikkaa vielä näin: "Vapauden ja tasa-arvon välillä on jännitystila. Se on tunnustettava. Näitä arvoja pitää yhteiskunnallisia päätöksiä tehtäessä punnita vastakkain yhteiskunnan kokonaisedun ja yksilön vapauden näkökulmasta". Punnitaanko näitä Veilahden ajatuksia riittävästi? Vastaukseni on, että ei, mutta olisi syytä punnita.

Ratkaisuna vapauden ja tasa-arvon kilpailutilanteeseen Veilahti näki, että molemmat voivat kasvaa sekä vapaus että tasa-arvo, jos kasvuun liitetään yhteiskunnallinen ja yksilöllinen solidaarisuus. Parhaiten tämä toteutuu Veilahden mielestä pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa.

Aalto- Yliopiston kansantaloustieteen professori Pertti Haaparanta tarttuu myös mahdollisuuksien tasa-arvoon (Taloussanomat 15.7.2013). Hänen mielestään vapaassa markkinataloudessa kenenkään mahdollisuuksia ei voida lisätä vähentämättä jonkun muun mahdollisuuksia.

Toisin sanoen mahdollisuudet eli vapaus jakautuu vapaassa markkinataloudessa epätasaisesti. Haaparannan mielestä olennaista tässä on valta. Ne, joilla on valtaa, ovat vapaampia kuin toiset. Pertti Haaparanta yhtyy V.O. Veilahden näkemykseen, että perinteiset hyvinvointivaltiot tasoittavat yksilöiden välisiä valtasuhteita ja tarjoavat tasa-arvoisempia mahdollisuuksia kansalaisilleen.

Elämme nyt uusliberalistisen hegemonian aikaa. Se tunkeutuu kaikkialle myös osaksi ihmisten ajattelua, joka näkyy mm. uusliberalismin teemojen toistamisena kielenkäytössä ja median kirjoittelussa.

Puhetta vapaudesta käyttävät markkinat taitavasti hyväkseen kuten olemme viime aikoina nähneet esim. sote- työllisyyden aktiivimalli-, vanhusten ja vammaisten hoidon vapaa kilpailuttaminen-keskusteluissa. Voidaanko väittää, että elämme yhä selkeämmin epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa, jossa vapaus koskee vain voimakkaita?

Merkillisintä on kuitenkin se, että kansalaiset on jopa saatu uskomaan, että näin on oikein. Meillä kotona opetettiin aikoinaan, että vapauteen sisältyy myös vastuu - itsestä, kanssaihmisistä ja koko yhteiskunnasta.

Seppo Tuovinen
Ajatuspaja Tampere-ryhmä