7. heinä, 2020

IHMISET HALUAVAT LAHOPUITA METSIIN

IHMISET HALUAVAT LAHOPUITA METSIIN

Vantaan kaupunki on verkkokyselyllä selvittänyt kaupunkilaisten suhtautumista lähi- ja virkistysmetsiin jätettävästä lahopuusta. Kyselyyn vastasi vain 510 henkilöä. Heistä noin 70 prosenttia kertoi liikkuvansa kaupungin metsissä päivittäin tai useita kertoja viikossa.

Kyselyssä tiedusteltiin, miten tärkeäksi vastaajat kokivat sen, että lahopuuta jätetään metsiin lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi kysyttiin tarkemmin, miten vastaajat suhtautuvat lahopuuhun eri paikoissa: suojelualueilla, lähimetsissä ja ulkoilureittien varrella. Myös näkemyksiä erityyppisistä lahopuista tiedusteltiin.

Noin 90 prosenttia vastaajista koki tärkeäksi tai melko tärkeäksi, että metsiin jätetään lahopuuta monimuotoisuutta lisäämään. Yli 60 prosenttia vastaajista toivoi lahopuun lisäämistä metsäalueilla. Runsaan lahopuumäärän koettiin kuitenkin myös vaikeuttavan liikkumista, suunnistusta ja marjastusta. Lahopuun määrän vähentämistä metsäalueilla toivoi lähes joka kymmenes vastaajista.

Ulkoilureittien varrella olevan lahopuun lisäämistä kannatti hieman alle puolet ja vähentämistä noin 14 prosenttia vastaajista.

Noin 70 prosenttia vastaajista piti sekä kokonaisena luontoon jätettyä puuta että karsittuja rungonosia metsämaisemaan sopivina. Kokonaisena jätettyä lahopuuta pidettiin luonnollisempana maiseman ja luonnon kannalta, mutta karsittu runko nähtiin käytännöllisempänä alueen käyttäjien kannalta.

Kaupungin metsänhoidon parissa työskenteleville kyselyn tuloksista on apua metsänhoidon toteutuksessa, kun mietitään, miten paljon puuta jätetään metsiin lahopuuksi ja missä muodossa. Tulokset antavat tukea mm. yksittäisten tuulen kaatamien tai huonokuntoisena kaadettavien puiden jättämiselle metsään nykyistä käytäntöä enemmän. Lisää tietoja voi kysyä: Kaupunginmetsänhoitaja Sanna Ervasti, 050 302 6421, sanna.ervasti@vantaa.fi.