15. joulu, 2020

PUHEENI VALTUUSTOSSA SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYKSESTÄ

PUHEENI VALTUUSTOSSA SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYKSESTÄ

14.12.2020
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuosilta 2019 ja 2020 on kattava ja tiedoltaan sisältörikas. Kiinnitän huomiota seuraaviin selvityksessä tuotuihin kohtiin:

1.Pandemian aikana on syntynyt valtava hoitovelka. Perussairaudet ovat jääneet odottamaan tulevaa aikaa ja jääneet hoitamatta. Erikoissairaanhoidossa ei ole kyetty noudattamaan hoitotakuun aikarajoja. Tämä panee terveydenhuoltojärjestelmämme koville heti pandemian päätyttyä tilanteessa, jossa hoitajat ja lääkärit ovat jo nyt varsin uupuneita. Tähän tulee ennakoidusti reagoida.

2. Kansaneläkelaitoksella ei ole sosiaali- ja potilasasiamiestä vastaavaa puolueetonta tukea asiakkaille. Kelan asiakkaat joutuvat pohtimaan omaa oikeusturvaansa yksin. Asiamies esittää selvityksessä, että asiakkaat tulisi lainmuutoksella saattaa kunnallisten tai maakunnallisten sosiaaliasiamiesten ja potilasasiamiesten tarjoamien neuvontapalvelujen piiriin.

Kiinnitän valtuutettujen huomiota siihen, että kunta voi tehdä tämän ilman että siitä säädetään laissa. Viittaan valtuustoaloitteeseen, jonka ensimmäinen allekirjoittaja olen, jossa kaupunginhallitusta pyydetään selvittämään nykyiset sosiaali- ja potilasasiamiehen resurssit ja tarvittaessa perustaman toisen viran. Myös sosiaalihuoltolaki edellyttää, että sosiaalityössä annetaan tässä mainittua neuvontaa ja tukea. Ymmärrän, että sen toteuttaminen on nykyisillä voimavaroilla mahdotonta. On siis lisättävä sosiaalityöntekijöiden virkoja.

3. Selvityksessä raportoidaan avartavasti psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta. Siitä käy hyvin ilmi, että Vastaamon tapauksessa vastuuseen joutuivat asiakkaat, eivät vastuulliset. Tämä on todella vakava varoitus myös Vantaan sosiaali- ja terveystoimelle mitä voi ulkoistaa ja miten paljon. On parempi huolehtia asiakkaista itse.

Joskus sanattomuus sisältää tärkeän viestin. Tästä ko. selvityksessä on kaksi esimerkkiä.

4. Asiakasmaksulain soveltamisesta ei mainita selvityksessä sanallakaan. Se ei todellakaan tarkoita sitä, että asiakasmaksulakia sovelletaan Vantaalla hyvin. Se tarkoittaa, että Vantaalla asiakasmaksulakia ei sovelleta lainkaan. Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetään, että asiakasmaksut tulee säätää asiakkaan maksukyvyn mukaisiksi tai tarvittaessa olla kokonaan perimättä asiakasmaksu vähävaraiselta henkilöltä. On muistettava, että Suomen perustuslakivaliokunta on kirjannut, ettei henkilön taloudellinen asema saa olla esteenä palveluiden saamiselle.

Silloin kun puhutaan henkilöistä, joilta asiakasmaksua ei tule periä, puhutaan kaupunkilaisista, joilla ei pääsääntöisesti ole resursseja valittaa tilanteesta. He velkaantuvat mukisematta. Tähän on tultava muutos. Toivon, että sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtaja ottaa tämän vakavana vetoomuksenani.

5. Sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki edellyttävät kunnan järjestävän iäkkäille henkilöille riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Niiden tulee olla henkilön tarpeisiin nähden oikea-aikaisesti toteutettuja ja määrältään riittäviä.

Tiedämme, että käytännössä tämä ei aina toteudu. Osa vanhuksista joutuu selviytymään vajaapalveluilla. Usein syynä on se, että vanhus ei huomaa toimintakykynsä pikkuhiljaa heikentyneen. Hänellä ei välttämättä ole edes riittävää tietoa lain hänelle suomista palveluista.

Huoli-ilmoitus on taikasana, joka pakottaa kaupungin arvioimaan ihmisen palvelutarpeen. Huoli-ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs ihminen saa tarvitsemansa hoidon ja palvelut silloinkin, kun hän ei itse osaa tai ymmärrä niitä pyytää. Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen. Ilmoittaja voi olla esimerkiksi naapuri tai ystävä.

Mutta kappas kummaa. Kokeilkaapa tehdä huoli-ilmoitus Vantaalla. Täytyy olla melkoinen digimetsästäjä löytääkseen tavan tehdä huoli-ilmoitus. Tästä syystä sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksessä huoli-ilmoituksesta ei puhuta mitään. Sitä ei Vantaalla tunneta. Tähän tarvitaan korjaus.

Kiitos