SDPVantaa tavoitteet

21. touko, 2021

TURVALLINEN VANTAA PITÄÄ KAIKISTA HUOLEN

Vantaa on koti ihmisille. Me haluamme, että ihmiset voivat elää onnellisina kotikaupungissaan. Toimiva Vantaa tarjoaa laadukkaita palveluita, asuntoja ja viihtyisiä elinympäristöjä. Panostamme ihmisten osaamiseen, koulutukseen ja kasvuun. Varmistetaan, että kotikuntamme on turvallinen ja se pitää kaikista huolen!

Vantaa on kehittynyt vahvasti sykkiväksi kasvukeskukseksi. Vantaalle halutaan, Vantaalle juurrutaan. Väkilukumme lisääntyy vuosittain tuhansilla asukkailla. Tarvitsemme lisää asuntoja, palveluja, viihtyisiä elinympäristöjä. Tarvitsemme toimivan joukkoliikenteen.

Kun lapsemme ja lapsenlapsemme istahtavat täpötäyden raitiovaunun kyytiin 2050-luvulla, on asukaslukumme kiivennyt jo yli sadallatuhannella asukkaalla ylöspäin. Ilme on vielä nykyistäkin monikulttuurisempi. Osaamme hyödyntää ihmisen erilaista osaamista entistä paremmin.

Kasvavassa kunnassa ratkaisut yltävät kauas tulevaisuuteen. Niiden on oltava taloudellisesti kestäviä, myös tämän päivän asukkaiden elämää palvelevia. Ilmastomyönteisten tekojen aika on jo nyt. Vantaan elinvoimaan ja työllisyyteen on panostettava vahvasti, huolehdittava koulutuksen ja varhaiskasvatuksen voimavaroista, tuotava terveyspalvelut digiaikaan ja jokaisen asukkaan saavutettaviksi. Asetetaan lapset ja vanhukset etusijalle.

Terve talous ja koheneva työllisyys

Vantaalla on hoidettu taloutta hyvin, jonka ansiosta myös korona -ajan vaatimat sopeuttamistoimet on voitu tehdä palveluitamme vaarantamatta. Olemme myös vähentäneet velkaamme merkittävästi. Talouden perusta on tukevalla maalla.

Vantaan on huolehdittava talouden tasapainosta myös tulevaisuudessa peruspalveluitaan rapauttamatta ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Huolehdimme, että Vantaan talous on tasapainossa vuonna 2023. Investoimme peruspalveluihin ja kasvuhankkeisiin.

Tuottavuus- ja kasvutoimien avulla varmistetaan verotulojen lisääntyminen sekä työllisyyden parantuminen. Elinvoimaisuutemme nojaa vahvasti asemaamme lentokenttäkaupunkina ja kansainvälisen liikenteen solmupaikkana, mistä on pidettävä kiinni.

Vantaan ratikkahanke on liikenne- ja ilmastoteko, mutta myös kasvuhanke. Se tuo kaupunkiimme miljarditason investoinnit asuntorakentamisen ja elinvoiman lisääntymisen kautta.

Kehäradan rakentamisella saimme kasvusykäyksen aikaan, nyt voimme toteuttaa sen uudelleen. Kun raiteiden rakentaminen käynnistyy idästä, Länsimäen ja Hakunilan alue saavat kipeästi kaipaamaansa uutta kasvua, asuntoja ja parempia lähipalveluita. Tikkurilasta tulee yhä vahvempi asiointikeskus. Ensimmäisen osan valmistuttua on raitiotieyhteys mahdollista rakentaa myös Aviapoliksesta Myyrmäkeen. 

1.Huolehdimme, että Vantaan talous on tasapainossa vuonna 2023. Palvelut tuotetaan verorahoituksella. Velan kasvua hillitään tuottavuustoimin ja asukaskohtaisella lainakatolla. Ratikan rakentamisen ajan sallitaan väliaikaisesti hieman korkeampi velkataso.

2.Talouden tasapaino saavutetaan ensisijaisesti tuottavuuteen, kasvuun ja työllisyyteen panostamalla.

3. Peruspalveluiden saatavuudesta ja laadusta huolehditaan. Lakisääteiset palvelut tuotetaan ensisijaisesti kaupungin omana työnä. Yksityinen sektori täydentää tarjontaa.

4. Kaupunki toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, tarjoaa kehittymis -ja kouluttautumismahdollisuuksia sekä varmistaa oikeudenmukaiset kannustinjärjestelmät. Kaupungin henkilöstön asema turvataan muutostilanteessa ilman irtisanomisia tai lomautuksia.

5.Kaupunki tuntee vastuunsa työllistämisessä. Nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden poistamiseen kiinnitetään erityishuomio.

6. Kaupungin on varmistettava eettisesti kestävät hankintaprosessit ja pystyttävä valvomaan, että hankinnan alaiset tuottajat noudattavat vastuullisuutta, työehtosopimuksia, ympäristönormeja ja eettisiä periaatteita.

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimiviksi

Kunnalliset sosiaali -ja terveyspalvelut ovat tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta. Vantaalla hyvinvointierot eri alueiden kesken ovat lisääntyneet, sosiaalinen tausta vaikuttaa yhä vahvemmin terveyteen ja palvelujen saavuttamiseen. Tähän kehitykseen on puututtava.

On huolehdittava, että vantaalaisten hyvinvointi paranee, hoitoon pääsee riittävän nopeasti ja oikea-aikaisesti. Erityisesti on huolehdittava lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä vanhusten palveluista. Digitalisaatiota on hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin palveluiden saatavuuden parantamisessa.

1.Vantaan terveysasemat toimiviksi. Terveysasemiin tulee saada yhteys kohtuullisessa ajassa ja aika lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle kahdessa viikossa. Osa palveluista tuotetaan etävastaanottona. Iltavastaanotot toimivat kaikilla terveysasemilla. Aika hammashoitoon tulee saada kahdessa kuukaudessa. Asiakasmaksut tulee pitää kohtuullisina, jotta ne eivät muodostu esteeksi palveluihin hakeutumiselle.

2. Jokaiselle taataan turvallinen vanhuus.  Vanhusten tulee voida asua omassa kodissa turvallisesti sekä tarvittaessa saada riittävästi apua ja tukea. Kotihoidon resursseista tulee pitää huoli. Hoivakotipaikkoja tulee olla riittävästi, jotta siirtyminen kotoa hoivakotiin voi tapahtua inhimillisessä ajassa ilman pitkää jonotusta. Vantaan tulee investoida omiin vanhustenkeskuksiin, jotta voimme kehittää mm. muistisairaiden keskuksia.

3. Lapset ja nuoret voivat hyvin sekä saavat apua ajoissa.  Perheiden tulee saada moniammatillista tukea arkeensa ennaltaehkäisevästi, jotta vältytään lastensuojelun rankoilta toimilta. Perhekeskustoimintaa kehitetään perheiden monipuolisten, matalan kynnyksen palvelujen parantamiseksi. Nuorten pahoinvointiin tulee löytyä apua ja tukea ajoissa tiivistämällä yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa sekä lisäämällä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.

4. HUS:n Helsingin yliopistollisen sairaalan Peijaksen sairaalan laajennuksen yhteydessä Vantaan sairaala siirtyy kokonaisuudessaan Peijaksen sairaalan yhteyteen. Muutos turvaa vantaalaisille laadukkaat sairaalapalvelut.

Koulutustaso nousuun

Kasvavien kaupunkien elinvoima pohjautuu osaamisen kehittämiseen. Suomessa ja myös Vantaalla koulutustaso on kuitenkin laskenut. Meiltä puuttuu myös innovaatiokeskittymiä. Vantaan tulee ottaa koulutustason nosto, korkeakoulutettujen määrän lisääminen sekä innovaatiokeskittymien luominen kärkitavoitteekseen.

On myös huolehdittava varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen korkeasta laadusta, tasa-arvosta sekä puututtava alueellisen eriarvoisuuden kasvuun. Toisen asteen koulutuspaikkoja on oltava riittävästi, erityisesti lukioiden aloituspaikkojen lisäystarve on akuutti. Oppivelvollisuuden pidentyessä on toisen asteen koulutuksessa tarjottava opiskelijoille lisää tukea. Vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen asema työssäkäyvien sekä vailla pohjakoulutusta olevien sivistysmahdollisuuksien edistäjänä on turvattava.

 1. Koulutustason nosto asetetaan Vantaalla strategiseksi tavoitteeksi. Sen saavuttamiseksi on luotava selkeä ohjelma.
 2. Kasvatuksessa ja opetuksessa turvataan riittävän pienet ryhmät ja
 3. oppimisen tuki. Vantaalla tulee käynnistää kokeilu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteisen nivelen luomiseksi.
 4. Oppivelvollisuuden laajentuessa toiselle asteelle, varmistetaan sen
  hyvä toimeenpano ja tuki kaikille oppijoille. Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja lisätään. Oppivelvollisuuden pidentäminen edellyttää uusien oppimisen muotojen luomista ja siltaa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välille.
 5. Koulujen väliseen eriytymiskehitykseen on puututtava haasteellisille yksiköille suunnattavalla lisätuella. Maahanmuuttajien suomen kielen opetustarjontaa on lisättävä. Perusopetusta vailla oleville aikuisille on taattava mahdollisuus peruskoulun oppimäärän suorittamiseen.
 6. Koulurauha on turvattava kaikille oppilaille. Emme suvaitse
  kouluväkivaltaa. Vantaalla tulee puuttua kaikkeen kiusaamiseen, kouluttaa opetushenkilöstöä sekä panostaa ennalta ehkäisevään työhön. Kannustetaan vanhempien osallistumista koulutyön arkeen.
 7. Vantaan tulee varmistaa toimivat ja terveet kasvatuksen ja opetuksen tilat.
 8. Sisäilmatyötä on määrätietoisesti jatkettava.

Elävä kaupunkikulttuuri

Vantaalla on totuttu asukaslähtöiseen rosoiseen ja elävään kaupunkikulttuuriin. Kaupunkikulttuuri on rohkeaa, rouheaa ja rentoa, johon jokainen voi halutessaan osallistua. Varsinaisia kulttuurilaitoksia on vähän, mutta paikallista ruohonjuuritason kulttuuria sitäkin enemmän. Sama pätee liikunta -ja nuorisotoimintaan. 

Kotikaupungissamme on jatkettava omaleimaisen vantaalaisen kulttuurin tukemisen sekä nuorisotoiminnan uusien muotojen edistämisen tiellä. Liikuntatoiminnassa tarvitaan toimia erityisesti ihmisen arkiliikunnan lisäämiseksi. Lasten ja nuorten harrastetakuun toteuttaminen on myös tulevan valtuustokauden tärkeimpiä hankkeita.

 1. Varmistetaan, että lähiliikuntapaikat ja asukaspuistot ovat turvallisiaja toimivia. Talviliikuntapaikat pidetään hyvässä kunnossa. Suunnitellut liikuntainvestoinnit toteutetaan.
 2. Nuorisotilat säilytetään lähipalveluna ja jalkautuvaa nuorisotyötä vahvistetaan. Kaupunki turvaa leirikeskusten toiminnan jatkuvuuden.
 3. Liikuntapalvelujen viestintää lisätään ja tapahtumista kerrotaan
  erilaisissa sähköisissä järjestelmissä printtimedian lisäksi.
 4. Kulttuuritoimintaa järjestetään alueilla yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja kaupungin kanssa. Suurten kulttuuritoiminnan tapahtumien määrä pysyy ennallaan ja niitä järjestetään eri puolilla Vantaata.
 5. Kirjastojen roolia asuinalueensa toiminnan ja kohtaamisen paikkana vahvistetaan. Kirjastojen aineistohankinnan määrärahoja ei leikata.
 6. Järjestötilojen vuokria ei koroteta/vuokrat pysyvät kohtuullisina ja
  seura- ja järjestöavustukset turvataan. Eläkkeensaajien kokoontumistilat pidetään maksuttomina.
 7. Asukaspalvelut tukevat alueiden omaleimaista ja vaikuttavaa toimintaa sekä vahvistavat yhteisöllisyyttä. Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia edistetään mm. osallistavan budjetoinnin, käyttäjäkyselyiden ja asukastilaisuuksien avulla.
 8. Vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan ja nuorisovaltuuston asemaa vaikuttamiseliminä vahvistetaan.

Viihtyisä, ilmastoystävällinen ja osallistava Vantaa

Vantaa kehittyy kovaa vauhtia yhtä suuremmaksi ja urbaanimmaksi. Kaupungin pääkeskuksiin kehitetään laajempaa palvelutarjontaa, kun samalla halutaan nostaa vanhat lähiöt uuteen kukoistukseen. Eri alueita on kehitettävä tasapuolisesti ja niiden viihtyisyyttä parannettava.

Kaavoituksella on huolehdittava asuntorakentamisen monipuolisuudesta sekä riittävästä sosiaalisesta vuokra -asuntotuotannosta. Lähivirkistysalueet ja lähimetsät on pidettävä kunnossa, tarjottava mahdollisuuksia palstaviljelyyn, uimapaikkoja ja hyvät pyöräilyreitit. Jokien varsien virkistyskäytön edistäminen on myös tulevaisuudessa tärkeää.

1.  Kaupunki kaavoittaa ensisijaisesti omaa maataan, edistää riittävää asuntorakentamista ja lisää pientalotonttien tarjontaa. 

2.  Ara -vuokra -asuntotuotannolle ja erityisryhmien asumiselle varataan riittävästi tontteja. Sosiaalinen vuokra-asuntuotanto pidetään vakaana. Huolehditaan tuotannollisen toiminnan ja yritysten toimintaedellytyksistä. 

3.  Vanhojen lähiöiden kehittämistä jatketaan ja uudistamistyöhön kohdennetaan rahoitusta. Asuinalueiden täydennysrakentamisessa kunnioitetaan niiden omaleimaisuutta ja historiaa. Olemassa olevien pientaloalueiden vanhentuneita asemakaavoja ajantasaistetaan.

4.  Ilmastotyötä jatketaan kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi energia-ja joukkoliikenneratkaisuin sekä pyöräilyä ja viherrakentamista edistäen. Hiilineutraali Vantaa 2030 tavoitteesta pidetään kiinni ja strategisiin hankkeisiin varataan riittävä rahoitus.

5.  Jokien virkistyskäyttöä edistetään mm. laatimalla suunnitelma kevyen liikenteen siltojen lisäämiseksi sekä yhtenäisen kevyen liikenteen joenvarsireitistön luomiseksi kaikkialle Vantaalla. Myös puroluonnon tunnettuutta ja virkistyskäyttöä edistetään. 

6.  Julkisen liikenteen toimivuus ja edullisuus turvataan.

7.  Ympäristön -ja eläinsuojelun voimavarat turvataan. 

8.  Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa jatketaan.

Turvallinen Vantaa pitää kaikista huolen. Sanomme ei rasismille, syrjinnälle sekä kiusaamiselle! 

Vantaan sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön tavoitteet vuosiksi 2021–2025

PIDÄMME HUOLTA TERVEESTÄ TALOUDESTA

 • · kaupungin taloutta hoidetaan järkevästi ja vastuullisesti siten, että palvelut tuotetaan jatkossakin verorahoituksella, ei velkaantumalla.
 • · koronapandemian aiheuttama talouden kuoppa tasapainotetaan vuoteen 2023 mennessä.
 • · tavoitteemme on, että kuntaveroa ei tarvitse nostaa.
 • · kaupungille laaditaan pitkän aikavälin talousohjelma, jossa varaudutaan aikaisempaa pienempiin verotuloihin sote-uudistuksen jälkeen.
 • · talousohjelman laatimisen yhteydessä arvioidaan, kuinka paljon palveluja sijoitetaan jatkossa omiin tiloihin ja kuinka paljon vuokratiloihin.
 • · uudisrakentaminen ja kaavoitus ohjataan jatkossakin ensisijaisesti kaupungin omistamille maille.
 • · korona on iskenyt voimakkaasti lentoasemaan tukeutuviin yrityksiin. Kaupunki ryhtyy yhdessä lentokenttäalueen toimijoiden kanssa miettimään, miten lentokentän ja sen ympäristön vetovoimaisuus voidaan turvata.

PIDÄMME HUOLTA LAPSISTA JA NUORISTA

 • · pidetään huolta, että koulutilat ovat terveet. Huonokuntoiset koulut voidaan korvata kokonaan uusilla tiloilla.
 • · koulujen sisäilmaa seuraavan toimikunnan työtä tulee jatkaa.
 • · opetusryhmien koot pidetään kohtuullisina. Koulutuksen alueelliseen eriarvoisuuteen puututaan.
 • · kehitetään oppilaiden vanhempien ottamista entistä enemmän mukaan koulujen arkeen.
 • · lisätään kotimaisten kielten opiskelua sekä aikuisten mahdollisuutta suorittaa peruskoulu osana maahanmuuttajien kotouttamista.
 • · jokaiselle alle 25-vuotiaalle taataan opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka.
 • · koulutustason nosto Vantaalla nostetaan strategiseksi tavoitteeksi.
 • · koulurauha on turvattava kaikille oppilaille. Emme suvaitse kouluväkivaltaa. Vantaalla tulee puuttua kaikkeen kiusaamiseen, kouluttaa opetushenkilöstöä sekä panostaa ennalta ehkäisevään työhön.
 • · selvitetään mahdollisuudet laajentaa kaupungin kieliohjelmaa.
 • · turvataan ruotsinkielinen koulutus ja parannetaan ruotsinkielistä palvelua.

PIDÄMME HUOLTA PERHEISTÄ JA VANHUKSISTA

 • · sote-uudistus hyvinvointialueineen ei saa heikentää Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluja.
 • · kattava lähiterveysasemien verkko turvaa palveluiden saatavuuden.
 • · terveysasemiin tulee saada yhteys kohtuullisessa ajassa.
 • · aika lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle tulee saada kahdessa viikossa ja hammashoitoon kahdessa kuukaudessa.
 • · asiakasmaksut eivät saa muodostua esteeksi palveluihin hakeutumiselle.
 • · kotihoidon resursseista on pidettävä huolta ja henkilökuntaa on lisättävä vanhusväestön lisääntyessä.
 • · perheiden tulee saada moniammatillista tukea arkeensa ennaltaehkäisevästi. · nuorten pahoinvointiin tulee löytyä apua ja tukea ajoissa tiivistämällä yhteistyötä koulujen ja nuorisotoimen kanssa sekä lisäämällä matalankynnyksen apua ajoissa ennen kuin tilanteet kriisiytyvät.
 • · Vantaan tulee investoida omiin vanhustenkeskuksiin, jotta voimme kehittää mm. muistisairaiden keskuksia.
 • · ryhdytään selvittämään osuuskunta-asumisen mahdollisuutta yksiasuville.

PIDÄMME HUOLTA VANTAAN KASVAUSTA RATOJEN VARSILLA

 • · asuntorakentamista ohjataan ennen muuta ratojen läheisyyteen.
 • · vanhojen keskustojen ja lähiöiden täydennysrakentamista on jatkettava, jotta niihin syntyy lisää asuntoja, palveluja ja liiketilaa sekä työpaikkoja asuinviihtyvyydestä tinkimättä. Uusi ja korkeampi rakentaminen on sovitettava ympäristöön sopivaksi.
 • · kaavoituksen ja tontinluovutuksen avulla varmistetaan, että omistus- ja vuokra-asuntoja syntyy tasaisesti eri kaupunginosiin.
 • · Vantaan ratikan suunnittelua jatketaan. Suunnittelun yhteydessä laaditaan selvitys ratikan tuomasta elinvoimasta ja lisätuloista kaupungille. Erityisen tärkeää on raideyhteyden saaminen Länsimäestä ja Hakunilasta Tikkurilaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on ratikkalinjan jatkaminen lentoasemalta ja Helsingin suunnalta Länsi-Vantaalle.
 • · Hakunilan keskustan laajennuksen suunnittelun ja kaavoituksen eteneminen varmistetaan.
 • · Vantaa pystyy kasvamaan ilman että nakerramme nykyisiä luontoalueita.

PIDÄMME HUOLTA JOKIEN JA PUROJEN LUONNOSTA SEKÄ LÄHIMETSISTÄ

 • · vantaalaisen puroluonnon tunnettuutta ja virkistyskäyttöä on lisättävä.
 • · jokivarsien virkistyskäyttöä edistetään mm. laatimalla suunnitelma kevyen liikenteen siltojen lisäämiseksi ja vauhditetaan ulkoilureittien rakentamista jokien varsille siellä missä niitä ei vielä ole.
 • · Sipoonkorven kansallispuiston kehittämistä on jatkettava.
 • · Vantaa on hiilivapaa vuonna 2030.
 • · otetaan käyttöön ilmastobudjetointi tarkoituksena lisätä ilmastopolitiikan läpinäkyvyyttä ja herättää kansalaiskeskustelua.

PIDÄMME HUOLTA KUNNAN KEHITTYMISESTÄ

 • · hyvin työnsä hoitaneen kaupungin henkilökunnan asema turvataan muutostilanteissa ilman Irtisanomisia ja lomautuksia.
 • · lakisääteiset palvelut tuotetaan ensisijaisesti kaupungin omana työnä tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat täydentävät tärkeällä tavalla palvelutarjontaa.
 • · sähköisen asioinnin mahdollisuutta lisätään voimakkaasti kaikissa kaupungin palveluissa.

PIDÄMME HUOLTA OIKEUDESTA OSALLISTUA

 • · kaupunki järjestää kulttuuritilaisuuksia eri puolilla kaupunkia.
 • · lähiliikuntapaikkojen verkostoa lisätään, kuntoportaita rakennetaan lisää
 • · järjestöjen toiminta turvataan myös kireän talouden aikoina.
 • · osallistuvaa budjetointia tulee jatkaa eri puolilla kaupunkia. Nuorisovaltuustolle annetaan mahdollisuus omiin osallistuvan budjetoinnin projekteihin.
 • · vanhusneuvoston työtä vahvistetaan sote-uudistuksen toteutuksen jälkeen.
 • · selvitetään alueellisten toimikuntien mahdollisuus paikallisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi